สำหรับบุคลากรด้านเทคนิคเคมีที่มีความรู้ด้านเคมีและวิศวกรรมเคมี สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้เทคโนโลยีการแยกอากาศคือการทำความเข้าใจความจุความเย็น ความสมดุลของความจุความเย็น และการทำความเย็น ความร้อนเป็นแนวคิดพื้นฐานในอุณหพลศาสตร์เคมี และสมดุลความร้อนเป็นความรู้สำคัญที่ต้องฝึกฝนให้เข้าใจถึงอุณหพลศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องปริมาณเย็นเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เนื่องจากไม่มีคำจำกัดความที่ถูกต้องแม่นยำในตำราเรียนเกี่ยวกับการแยกอากาศด้วยความเย็นจัด อุปสรรคนี้ขัดขวางความก้าวหน้าของฉันในการทำความเข้าใจการแยกอากาศด้วยความเย็น เนื่องจากฉันไม่สามารถเข้าใจแนวคิดเรื่องความจุความเย็นได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาความสมดุลของความจุความเย็นซ้ำๆ ซ้ำๆ ในตำราเรียนการแยกอากาศแบบแช่แข็งและการคำนวณกำลัง แต่ก็ยังไม่พบการกล่าวถึงหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความจุความเย็น แต่กลับมีเพียงค่าเอนทาลปีเท่านั้นที่มอบให้พร้อมกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหารที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณงาน ทันใดนั้นฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า “สมดุลความจุความเย็น” นี้จริงๆ แล้วหมายถึงสมดุลความร้อน แม้ว่าจะเป็นรูปแบบพิเศษก็ตาม อะไรทำให้ที่นี่พิเศษ? มันจำเป็นต้องมีผลผลิตของเหลวเพื่อการดำรงอยู่ของมัน หากไม่มีของเหลวออกมา ระบบที่ไม่สมดุลจะไม่สามารถรักษาความสามารถในการทำความเย็นได้ (เช่น ความจุความเย็น) ด้วยการตระหนักรู้นี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีการอ้างอิงโดยตรงหรือร่องรอยของ “ปริมาณความเย็น” ภายในบริบทของการบรรลุความสมดุลผ่านการปรับสมดุลความสามารถในการทำความเย็น (นั่นคือ การรักษาปริมาณของเหลวที่ปล่อยออกมาให้เพียงพอ) ต่อจากนี้ไปก็เกิดคำถาม: เราจะให้คำจำกัดความที่ถูกต้องสำหรับ “ปริมาณเย็น” ได้อย่างไร

Similar Posts